หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 

หมู่บ้านวังกุ่มได้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ผัก   มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ หลากหลายกลุ่ม โดยคนในหมู่บ้านมีการร่วมกันเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนต่าง ๆ  ได้แก่   กลุ่มออมเงินสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต    กองทุนหมู่บ้าน   กลุ่มอาชีพแม่บ้าน    กลุ่มเกษตรกร   และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บ้านวังกุ่ม  ยังมีกิจกรรมที่สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เช่น  การปลูกพืชผักสวนครัว     การเพาะเห็ดฟาง  การปลูกผัก    การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงเป็ดไข่  ห่าน  กระต่าย   สำหรับบริโภคหรือ นำไปขาย   การทำจักสาน   น้ำพริก   ปุ๋ยหมักชีวภาพ   และยังมีการปลูกต้นไม้ตามลำคลองน้ำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

              นอกจากนี้หมู่บ้านวังกุ่ม   ยังมีครัวเรือนที่ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อเป็นครัวเรือนตัวอย่างที่ได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังได้ให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนรู้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของคนในหมู่บ้านที่จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติจริง

 1)ด้านการลดรายจ่าย โดยการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผัก    ผลไม้ไว้บริโภค   และมีเหลือจะนำไปขาย    หรือแปรรูปบริโภคและจำหน่าย  และมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ   น้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลง   เพื่อเป็นลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข   และมีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น  

2)ด้านการเพิ่มรายได้   มีการส่งเสริมครัวเรือนให้ประกอบอาชีพเสริม    เช่น   ทำนาและทำไร่ผัก    มีการรวมกลุ่มมีการส่งเสริมให้มีการออมเงินเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านและนำเงินไปสนับสนุนในการทำอาชีพเสริมต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้าน หรือส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน  เช่น     กลุ่มสตรีโต๊ะจีน   กลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มทำน้ำพริก   การปลูกผักในครัวเรือน/จำหน่าย  และมีการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้พันธ์ข้าว และเมล็ดพันธ์ที่ดี         

 3)ด้านการประหยัด     ส่งเสริมให้มีการออมเงินสัจจะเพิ่มขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ย  ยา เพื่อการประกอบ อาชีพการเกษตรและใช้ในครอบครัว มีการรณรงค์ ลด ละเลิก อบายมุข  ส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เป็ดไข่  ไก่   เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ    ไว้บริโภคเองและจำหน่าย               

การส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน
1)กลุ่มเกษตรกรรม     นางทองเปลว             ชูวงษ์     เป็นประธาน    หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 4758909     สมาชิก  32  คน   ปัจจุบันมีเงินทุน  110,000    บาท                               

2) กองทุนปุ๋ย     นางทองเปลว       ชูวงษ์  เป็นประธาน    หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 4758909  สมาชิก 32  คน ปัจจุบันมีเงินทุน  100,000  บาท          

3)กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ   สมาชิก  30  คน        ปัจจุบันมีเงินทุน  10,000  บาท    ประธาน  ชื่อ  นาทองเปลว       ชูวงษ์   

บ้านวังกุ่มได้รับการคัดเลือกหมู่บ้านของอำเภอบางระกำ ส่งเข้าคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยุู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2553

 

ศอช.ต. ตำบลบางระกำ ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน

 

หมู่บ้านได้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำรงชีวิต 

 1. ด้านการลดรายจ่าย โดยการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภค และมีเหลือจะนำไปขาย หรือแปรรูปไว้บริโภคและจำหน่าย  และมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ   น้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลง   เพื่อเป็นลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข  และมีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
 2. ด้านการเพิ่มรายได้   มีการส่งเสริมครัวเรือนให้ประกอบอาชีพเสริม เช่น ทำนาและทำไร่ผัก  มีการรวมกลุ่มมีการส่งเสริมให้มีการออมเงินเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านและนำเงินไปสนับสนุนในการทำอาชีพเสริมต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้าน หรือส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน  เช่น     กลุ่มสตรีโต๊ะจีน   กลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มทำน้ำพริก   การปลูกผักในครัวเรือน/จำหน่าย  และมีการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้พันธ์ข้าว และเมล็ดพันธ์ที่ดี
 3. ด้านการประหยัด     ส่งเสริมให้มีการออมเงินสัจจะเพิ่มขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ย  ยา เพื่อการประกอบ อาชีพการเกษตรและใช้ในครอบครัว มีการรณรงค์ ลด ละเลิก อบายมุข  ส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เป็ดไข่  ไก่   เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ    ไว้บริโภคเองและจำหน่าย
 4. ด้านการเรียนรู้    มีแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ   ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารจัดการเงินทุน ด้านการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ   การทำไร่ผัก  พริก  มะพร้าว  มะนาว  ถั่วฝักยาว   แตงร้าน  ซึ่งคนในชุมชนสามารถเรียนรู้  ปฏิบัติและนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีการเข้าอบรมตามที่หน่วยงานจัด และได้ไปศึกษาดูงานกลุ่มอื่นที่แตกต่าง หรือเหมือนกับหมู่บ้านตน เพื่อนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาดูงานจากหมู่บ้านอื่น อำเภอและจังหวัดอื่น ดังนั้นจึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ
 5. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ชุมชนส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกต้นไม้ทดแทนที่ได้ใช้ไป เช่น  ต้นไผ่  ไม้ผล   มีการปลูกต้นไม้ริมสันเขื่อน  ริมคลองตลอดแนว และให้ประชาชนช่วยกันดูแลต้นน้ำและลำธาร เพื่อเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ  ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี  ลดการใช้สารเคมี  และรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยของแต่ละครอบครัว
 6. ด้านการเอื้ออารีต่อกัน ได้จัดสวัสดิการจากกองทุน/กลุ่ม ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน   เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแล ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขโดยให้ลูกหลานได้ร่วมกิจกรรมพร้อม ๆ กัน  เช่น การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ทุกปี  การทำบุญกลางบ้านทุกปี เพื่อการพัฒนาจิตใจแต่ประชากรในพื้นที่ก็จะไปทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอที่วัดสุนทรประดิษฐ์    

 ครอบครัวตัวอย่างด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง
1.       ครอบครัวนายสมปอง     พงษ์ศักดิ์ศรี      บ้านเลขที่  6   หมู่ที่   15  บ้านวังกุ่ม   ตำบลบางระกำ       สมาชิกในครอบครัว    8  คน
กิจกรรมในครอบครัว
1.  การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ ชะอม บวบ ผักหวาน
2. การเลี้ยงปลา
3. การทำปุ๋ยหมัก
4. การเพาะกล้าไม้จำหน่าย
5. การปลูกหญ้าแฝกกันดินผัง
2.       ครอบครัวนายแดง       มีเม่น     บ้านเลขที่  2      หมู่ที่   15    บ้านวังกุ่ม    ตำบลบางระกำ  สมาชิกในครอบครัว  7   คน
กิจกรรมในครอบครัว
1. ทำน้ำปลา
2. ปลาร้า
3. การปลูกพืชผักสวนครัว

3.  ครอบครัวนางวันนา      อ้นเนียม   บ้านเลขที่  19    หมู่ที่  15   บ้านวังกุ่ม     ตำบลบางระกำ     สมาชิกใน ครอบครัว    3     คน
กิจกรรมในครอบครัว

 1. การเพาะเห็ดฟาง
 2. การปลูกพืชผักสวนครัว
 3. การเลี้ยงปลาในบ่อ

4.       ครอบครัวนายสังวาล      แซ่ลอ  บ้านเลขที่   6/1    หมู่ที่   15   บ้านวังกุ่ม    ตำบลบางระกำ สมาชิกในครอบครัว   5     คน  

กิจกรรมในครอบครัว

 1. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
 2. การปลูกพืชผักสวนครัว
 3. การทำนา


Advertisements